Certifikované metodiky
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Certifikované metodiky

V rámci uznávání výsledků výzkumu v Rejstříku informací o výsledcích (RIV) byl ÚHÚL dopisem ministra zemědělství č. j. 5715/2009-10000 ze dne 10. 3. 2009 pověřen k vydávání osvědčení o uznání certifikované metodiky orgánem státní správy.

ÚHÚL je tak od roku 2009 certifikační autoritou v oblasti své působnosti.

Seznam osvědčení o uznání uplatněné certifikované metodiky

 

Rok 2015          

402/2015

 Kvalitativní parametry oddílů osiva buku dle jednotlivých přírodních lesních oblastí ČR (soubor map)

 

Rok 2013            

364/2013 

 Metodika pro zjištění ekonomické efektivnosti existence a pěstování lesa nízkého. 

 

Rok 2012

68/2012 

 Metodika generativní reprodukce topolů.

 

Rok 2011

3454/2011 

 Přirozená obnova dubu letního (Quercus robur L.) na lužních stanovištích.

4221/2011 

 Mobilní vizualizace, lokalizace, měření a řízení prací v terénu.

4253/2011 

 Webové služby OGC a jejich využití v oblasti precizní zemědělství.

54683/2011 

 Cert. mapa - Rozšíření fytoftorového onemocnění olší v ČR.

107839/2011 

 Metodika výpočtu ekonomické efektivity semenných sadů.

187248/2011 

 Údržba dřevinných porostů v ochranných pásmech podél železniční dopravní cesty a její realizace v praxi.

5289/2011

 Optimální hospodářská opatření a přímé náklady pěstební činnosti podle souborů lesních typů.

 

Rok 2010

1696/2010 

 Metodika stanovení optimálního počtu a intenzity probírových zásahů.

3042/2010 

 Metodika hodnocení společenské sociálně-ekonomické významnosti funkcí lesa.

4205/2010 

 Obnova lesa na lokalitách ohrožených introskeletovou erozí.

5370/2010 

 Metodické postupy ověřování zdrojů reprodukčního materiálu lesních dřevin v ČR.

6431/2010 

 Mikropropagace jeřábu břeku (Sorbus torminalis (L) Crantz).

27670/2010 

 Výchova porostů v ochranných pásmech vodních zdrojů.

28473/2010 

 Užití krátkodobé hydroponie pro selekci vhodných druhů listnatých dřevin využitelných pro remediační účely.

36091/2010 

 Využití mikropropagace pro reprodukci autochtonních druhů jilmu (ULMUS GLABRA HUDS., ULMUS MINOR GLED. A ULMUS LAEVIS PALL.)

36093/2010 

 Využití navigace podle GPS v těžebně-dopravních strojích a její uplatnění v praxi.

37728/2010 

 Manipulace se sadebním materiálem lesních dřevin od vyzvednutí ve školce až po výsadbu.

37999/2010 

 Metodika analýzy molekulárních markerů u jilmu, Ulmus L.

38001/2010 

 Metodika zakládání semenných sadů 1,5 generace.

38003/2010 

 Využití somatické embryogeneze pro reprodukci cenných genotypů smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst).

38004/2010 

 Metodika hodnocení viditelného poškození vegetace vyvolaného účinky přízemního ozonu.

 

Rok 2009

3327/2009 

 Metodický postup pro sběr, zpracování, skladování, předosevní přípravu a hodnocení kvality semen brslenu evropského.

3356/2009 

 Metodický postup pro sběr, zpracování, skladování, předosevní přípravu a hodnocení kvality semen kaliny tušalaje.

3524/2009 

 Metodický postup pro sběr, zpracování, skladování, předosevní přípravu a hodnocení kvality semen ptačího zobu obecného.

4489/2009 

 Determinace hybridních topolových klonů pěstovaných v České republice.

5279/2009 

 Metodický postup pro sběr, zpracování, skladování, předosevní přípravu a hodnocení kvality semen svídy krvavé.

5321/2009 

 Metodický postup revitalizace liniových valů Krušných hor.

18410/2009 

 Zakládání dřevinných vegetačních prvků v zemědělské krajině.

38512/2009 

 Metodika heterovegetativního množení buku lesního (Fagus sylvatica L.) a její uplatnění ve šlechtění dřevin.