Domů

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Portál NIL

Vše k NIL na jednom místě - výstupy, metodika šetření, vyhodnocení...
NIL obr

EU č. 995/2010

Nařízení EU proti obchodu s nezákonně vytěženým dřevem a s výrobky ze dřeva

ERMA

Evidence reprodukčního materiálu dle zákona
č. 149/2003 Sb.

Hodnocení zdravotního stavu lesních porostů v České republice pomocí satelitních dat Sentinel-2

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem ve spolupráci s Ústavem výzkumu globální změny, Akademie věd České republiky, v.v.i., dokončil vývoj metodiky hodnocení zdravotního stavu lesů pomocí DPZ. Tato metodika byla certifikovaná MZe dne 8.10.2018. Pomocí této metodiky již probíhá od roku 2017 hodnocení zdravotního stavu lesů celé ČR a jejich výsledky si můžete zobrazit na adrese http://geoportal.uhul.cz/mapy/MapyDpz.html v sekci Stav a vývoj lesa pomocí DPZ.  Tento systémový a nezávislý monitoring bude představovat významný nástroj pro hodnocení projevů změny zdravotního stavu lesů a to např. ve vazbě na chřadnutí porostů, kůrovcovou kalamitu a další.  Práce na systémovém monitoringu stavu a vývoje lesů pomocí metod DPZ však tímto nekončí a ÚHÚL bude ve vývoji a praktické aplikaci těchto metod i nadále pokračovat.  Samotnou metodiku si můžete zobrazit zde.

Oznamování asanace kůrovcového dříví příslušnému krajskému úřadu

Podmínkou pro poskytnutí finančního příspěvku na včasnou a účinnou asanaci vytěženého jehličnatého dříví je oznámení provedené asanace do 7 dnů od provedení prací, a to elektronicky způsobem stanoveným MZe na jeho internetových stránkách.
Oznamování asanace kůrovcového dříví příslušnému krajskému úřadu probíhá prostřednictvím on-line formulářové aplikace dostupné na adrese: https://epodani.mze.cz.

Číst dál...

Bilaterální lesnický projekt české ZRS v Mongolsku se stal základem pro mezinárodní lesnický workshop pod hlavičkou FAO

Na základě výsledků  projektu české zahraniční rozvojové spolupráce „Rozvoj lesů a genofondu ekotypů místních dřevin v Mongolsku 2015 – 2018“ financovaného Českou rozvojovou agenturou a realizovaného Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL) proběhl ve dnech 10. – 14. září 2018 mezinárodní lesnický workshop zaměřený na genetické zdroje, lesnický management a budování kapacit.

Číst dál...

Mezinárodní konference 12th International Symposium on Wild Boar and Other Suids

Na mezinárodní konferenci 12th International Symposium on Wild Boar and Other Suids http://wmrg.ldf.mendelu.cz/en/ zástupci ÚHÚL představili příspěvek „Rozvoj populace černé zvěře v České republice a její vliv na drobnou zvěř“ The Development of the Wild Boars Abundance in the Czech Republic, and Influence of Wild Boar on Small Game Populations.

Číst dál...

Seminář k aktualizaci OPRL

Seminář s názvem Oblastní plány rozvoje lesů 2 proběhl 28. 6. 2018 na Ministerstvu zemědělství a organizovala jej Česká lesnická společnost ve spolupráci s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem a Ministerstvem zemědělství. Na semináři byly představeny novinky týkající se procesu aktualizace oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL), který začíná v letošním roce a potrvá až do roku 2024. Zpracování OPRL zajišťuje ÚHÚL na základě zadání Ministerstva zemědělství.

Materiály ze semináře jsou zveřejněny na webových stránkách ÚHÚL.

Mapové kompozice

Rychlé informace

Datové informace

Videoprezentace

 

OPRL


Oblastní plány rozvoje lesů jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky. Doporučují zásady hospodaření v lesích, především při tvorbě a schvalování lesních hospodářských plánů a osnov...

Více zde ...

Les. typologie


Lesnická typologie se zabývá klasifikací trvalých ekologických podmínek. Rozděluje lesy na segmenty s podobnými růstovými podmínkami, vyhodnocuje tyto podmínky a vyvozuje závěry...

Více zde ...

Myslivost


Na webovém Portálu myslivosti naleznete mysliveckou statistiku za celou ČR, kontakty na úřady státní správy myslivosti, aplikace pro podporu státní správy myslivosti včetně evidence plomb,...

Více zde ...

Poradenství


V souladu se svou Zřizovací listinou a Koncepcí poradenského systému Ministerstva zemědělství, ÚHÚL , na nekomerčním základě, poskytuje poradenství...

Více zde ...